Konkurs plastyczny Chronostar. Do wygrania zegarek dla dziecka.

Maserati świętuje ustanowienie nowego rekordu świata – TRIMARANO Limited Edition
4 lipca 2018
“Zegarek na szóstkę” – lista nagrodzonych
3 września 2018

Wakacje powoli dobiegają końca. Z okazji początku roku szkolnego zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w kolejnym konkursie. Nagrodami są dziecięce i młodzieżowe zegarki Chronostar. Co trzeba zrobić, aby wygrać zegarek?

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży  od 6 do 12 lat. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą zegarek szkolny. Zegarek, który byłby wspaniałą pomocą podczas lekcji. Pomagał w rozwiązywaniu zadań domowych. Czekamy na wasze pomysły! Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia br.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Informacje ogólne:

 

 1. Organizatorem konkursu  pod nazwą ,,Zegarek na szóstkę”” (,,Konkurs”) jest jedyny autoryzowany dystrybutor zegarków CHRONOSTAR w Polsce  CLASSIC WATCH Kwiatkowski Sp. Jawna z siedzibą w Katowicach (40-541), ul. Rzepakowa 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118964, NIP: 9542410785, REGON: 277849189, („Organizator”).
 2. W Konkursie może wziąć udział każde dziecko od 6 do 12 lat.
 3. Udział w Konkursie wymaga podania przez rodziców lub opiekunów ustawowych dziecka następujących danych:
   a) imię i nazwisko dziecka – autora pracy, b) wiek dziecka – autora pracy, c) adres do korespondencji, d) numer telefonu.
 4. Przez udział w Konkursie i nadesłanie prac rodzice lub opiekunowie ustawowi dziecka wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika Konkursu, w celu organizacji Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.


II.Warunki udziału w konkursie

 

 1.  Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić wszystkie z poniższych warunków:
 • Wykonać projekt zegarka (rysunek), który najbardziej  przydałby się na lekcjach w szkole.
 • Zrobić zdjęcie/skan rysunku i wysłać go na adres: reklama@classicwatch.com.pl wraz z danymi
 1. a) imię i nazwisko dziecka – autora pracy, b) wiek dziecka – autora pracy, c) adres do korespondencji, d) numer telefonu.
 2. W konkursie  biorą udział projekty plastyczne wykonane  na papierze dowolną techniką (rysunek, szkic, malunek itp.).
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich wymagań wymienionych w punkcie 2.III. Nagrody


Nagrodami w konkursie  są:

Dziecięce i młodzieżowe  zegarki Chronostar – 5 modeli

 

IV. Prawa autorskie
  Nadsyłając pracę na Konkurs, rodzic lub opiekun dziecka wyraża zgodę na:
 a) udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z utworów, w szczególności ich rozpowszechnianie w celach związanych z promocją Konkursu i działalności Organizatora, b) nieodpłatne przeniesienie własności egzemplarza utworu na Organizatora.  

 

V. Zasady dotyczące przyznawania nagród

 1. Wybór zwycięzcy konkursu nastąpi 5 września 2018 roku.
  Wyboru zwycięzców dokonają jury w składzie: przedstawiciel BRIJU, przedstawiciel CLASSIC WATCH.
 2. Przy wyborze laureatów oceniane będzie spełnienie warunków z punktu 2. oraz kreatywność i pomysłowość.
 3. Nagrody główne i dodatkowe nie podlegają zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Ostateczna decyzja co do wyboru laureata należy do jury i nie ma od niej odwołania.

 

VI. Terminarz.

 

 1. Konkurs trwa od 13 do 31 sierpnia  2018 r.
 2. Zwycięzca konkursu zostanie  powiadomiony przez Organizatora poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram.  Poza tym informacja o zwycięzcy będzie ogłoszona publicznie na fanpage’u
 3. Wysyłka nagród nastąpi  do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

VII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Wynik konkursu nie podlega odwołaniom.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
 3. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram, ani z nim związana. Portal Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia regulaminu oraz ewentualne roszczenia uczestników wobec Organizatora.

Załączniki

Załącznik nr 1 Oświadczenie ​RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO** w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie’

Załącznik nr 2 Oświadczenie przekazania praw autorskich