POLITYKA PRYWATNOŚCI

(w kontekście art. 13 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta jest Classic Watch Kwiatkowski Sp. Jawna (Classic Watch) z siedzibą w Katowicach (40-541), ul. Rzepakowa 2A, NIP: 9542410785, REGON: 277849189, adres mailowy rodo@classicwatch.com.pl ,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118964

2. Inspektor Ochrony Danych

W chwili obecnej nie wyznaczono inspektora ochrony danych. Zgodnie z art. 37 RODO w przypadku wyznaczenia powyższej osoby do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych podamy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, z którym będzie się można skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych.

3. Cele i podstawy przetwarzania

 • Classic Watch przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO):

o   realizacja umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Classic Watch lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru.

o   kontakt z Państwem w sprawach, z którymi zwrócili się Państwo do Biura Obsługi Klienta (dalej: „BOK”), w tym w szczególności związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu internetowego lub w celach podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

o   przeprowadzenie postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową,

o   dokonywania transakcji i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za towary zakupione lub zamówione w sklepie internetowym Classic Watch, prowadzonym pod adresem URL http://www.classicwatch.com.pl/doxa

 • przetwarzanie wynika również z ciążących na Classic Watch obowiązków prawnych (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO):

o   wynikające z wymagań prawa podatkowego i rachunkowości

 • przetwarzanie jest ponadto niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Classic Watch (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO);

o   Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych

  • w celach analitycznych optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
  • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
 • Classic Watch, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

 

4. Uprawnienia Klienta

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której Classic Watch przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane z następujących uprawnień:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
  • danych posiadanych przez Classic Watch
  • celu i sposobu przetwarzania
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  • źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez Classic Watch
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

5. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym, dostawcom systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym z którymi współpracujemy jako Administrator i w celu wykonania umów.
 • Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren UE.

Upoważnione, właściwe organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez Classic Watch danych.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Classic Watch przechowuje przez okres:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej i przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez Classic Watch, lub dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych, które Classic Watch uzyskuje aby:

 • wykonać umowę
 • podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy
 • wypełnić ciążący na Classic Watch obowiązek prawny

Jest konieczne.

We wszystkich tych przypadkach brak następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)

skutkował będzie niemożnością zawarcia umowy, lub wykonania oczekiwanego świadczenia.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne (np. podanie numeru telefonu pozwoli na usprawnienie procesu obsługi zamówienia).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego http://classicwatch.com.pl/doxa/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2.Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Classic Watch Kwiatkowski Sp. Jawna z siedzibą w Katowicach (40-541), ul. Rzepakowa 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118964, NIP: 9542410785, REGON: 277849189, zwana dalej Classic Watch.
 3.Classic Watch dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
§ 1 Jak zbieramy dane?
 1.Classic Watch zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 a)rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
 b)składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3.W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
 a)adres e-mail;
 b)płeć i datę urodzenia;
 c)imię i nazwisko.
 4.Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
 5.W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
 a)adres e-mail;
 b)dane adresowe:
 a.kod pocztowy i miejscowość;
 b.kraj (państwo);
 c.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 c)imię i nazwisko;
 d)płeć i datę urodzenia;
 e)numer telefonu.
 6.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 a)firmę Przedsiębiorcy;
 b)numer NIP.
 7.Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1.W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2.W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 3.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 4.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Classic Watch na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Classic Watch produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2.Classic Watch wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3.Classic Watch wykorzystuje cookies własne w celu:
 a)uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4.Classic Watch wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 a)prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura Classic Watch, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 b)zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6.Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 a)przeglądarka Internet Explorer;
 b)przeglądarka Microsoft EDGE;
 c)przeglądarka Mozilla Firefox;
 d)przeglądarka Chrome;
 e)przeglądarka Safari;
 f)przeglądarka Opera.
 7.Classic Watch może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Classic Watch przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 8.Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Classic Watch nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
 1.Dane osobowe zbierane przez Classic Watch za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
 2.Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Classic Watch.
 3.Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 4.Classic Watch zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
 5.Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Classic Watch może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Classic Watch roszczeń od danego Klienta.
 6.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Classic Watch nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
 7.Classic Watch nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
 1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Classic Watch poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: rodo@classicwatch.com.pl
 3.Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2017 r.


©CLASSIC WATCH KWIATKOWSKI SP. JAWNA

Wykonanie: Sklepy-prestashop.pl