FINAL SALE na ostatnie sztuki - 50% na wybrane modele zegarków Ingersoll

FINAL SALE na ostatnie sztuki - 50% na wybrane modele zegarków Ingersoll

FINAL SALE na ostatnie sztuki - 50% na wybrane modele zegarków Ingersoll

Noworoczna wyprzedaż na ostatnie sztuki wybranych modeli zegarków Ingersoll. Podczas promocji FINAL SALE w dniach 04-28 lutego 2019r. klienci będą mogli kupić wybrane modele zegarków Ingersoll w obniżonej, atrakcyjnej cenie -50%. Chwytajcie okazję!


Regulamin promocji “FINAL SALE”


Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepie www.classicwatch.com.pl w dniach 4-28 lutego 2019r.

I. WARUNKI PROMOCJI
1. Organizatorem promocji pod nazwą “Noworoczna SALE”(,,Promocja”) jest dystrybutor marki Ingersoll Kwiatkowski Sp. Jawna z siedzibą w Katowicach (40-541), ul. Rzepakowa 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118964, NIP: 9542410785, REGON: 277849189, („Organizator”).
2. Promocja 50% rabatu na wybrane modele zegarków Ingersoll przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepu www.classicwatch.com.pl
3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 4- 28 lutego 2019 r roku zakupi jeden z promocyjnych zegarków marki Ingersoll w sklepie www.classicwatch.com.pl otrzyma 40% rabatu.
4.Promocja obowiązuje od 4 lutego g. 00:01 do 28 lutego g.23:59 2019 roku.
5. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
6. Liczba zegarków w promocji jest ograniczona. Promocja obowiązuje do 13 stycznia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
7. Regulamin dostępny jest na stronie organizatora w sklepie www.classicwatch.com.pl.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.classicwatch.com.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.
4. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.classicwatch.com.pl
5. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2019 roku.

 (273)    (0)

Śledź nas na:

Newsletter